Die Heilige Gees – Deel 5: Doping in die Heilige Gees (Pinkster Sondag)

[powerpress]

Op Pinksterdag wat ons vandag vier is die Kerk van Jesus Christus gebore.  Jesus het dit belowe net voor pinksterdag in Hand. 2.  Ons lees daarvan in:

Hand. 1:4-5        “Moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader belowe het, soos julle van My gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne ’n paar dae met die Heilige Gees gedoop word.”  AFR83

En dan lees ons van pinksterdag en wat daar gebeur het in Hand. 2.

Hand. 2:1-4

“Toe pinksterdag aanbreek, was al die gelowiges daar in die kamer waar hulle gewoonlik bymekaargekom het. Skielik het hulle ’n geweldige dreuning in die lug bokant hulle koppe gehoor. Dit het soos ’n groot stormwind geklink. Die hele gebou waar hulle was, het weergalm van die geluid. Terwyl hulle nog wonder wat dit kan wees, sien hulle toe iets wat soos vuurvlamme lyk oor elkeen van hulle kom. Dit was die Heilige Gees wat van hulle lewe besit kom neem het. Hulle het dadelik in ander tale begin praat. Die Gees het hulle in staat gestel om dit te doen.”  DB

Ons lees dan verder dat die mense uit verskillende streke saamgedrom het en gehoor het hoe daar in hulle eie taal gepraat word.

Petrus het die boodskap van Jesus Christus aan hulle verduidelik en daar het 3000 tot bekering gekom daardie dag.

 

Hand. 2:37-39

“Die skare wat na Petrus staan en luister het, is diep deur sy woorde geraak. “Sê asseblief vir ons wat ons nou moet doen? Hoe kan ons die saak tussen ons en God weer regmaak?” het hulle benoud vir die apostels gevra.  “Hou dadelik op met julle sondes. Kom terug na God toe,” het Petrus geantwoord. “Laat julle ook doop in die Naam van Jesus Christus. Dit is die sigbare bewys dat God julle sondes vergewe het. As julle na Hom toe kom, sal Hy ook sy Heilige Gees aan julle gee. Hierdie groot hemelse Geskenk is bedoel vir elkeen van julle. En ook vir julle kinders. Ja, selfs vir al die ander mense wat nog ver van God af lewe. Binnekort sal hulle ook van Hom hoor en die geleentheid kry om in Jesus te glo.”  DB

Wat is hierdie doping of vervulling in die Heilige Gees?

 1. Dit is ‘n definitiewe ervaring met die Heilige Gees

Daar in Handelinge 1 en ook in Hand. 8 sien ons dat Jesus hulle duidelik beveel het dat hulle nie van Jerusalem af moet weggaan totdat hulle hierdie vervulling met die HG ontvang het nie.

Hand. 8:15-17    “Dié het toe gegaan en vir die mense daar gebid dat hulle die Heilige Gees mag ontvang, want die Gees het nog nie op een van hulle gekom nie; hulle was net in die Naam van die Here Jesus gedoop. Die apostels het hulle die hande opgelê, en hulle het die Heilige Gees ontvang.”  AFR83

Dit was ‘n definitiewe ervaring – dit was iets wat hulle moes ontvang.

Ons sien in Hand. 19:2-6 ook hoe Paulus by ‘n groepie van 12 gelowiges kom en hulle spesifiek vra of hulle al die Heilige Gees ontvang het.  (ook Gal. 3:2)

Hulle het al Jesus ontvang, hulle is al gedoop maar hulle het nog nie die Heilige Gees ontvang nie.  So dit is ‘n definitiewe ervaring waarop hulle “ja” of “nee” kon antwoord.

 

 1. Die doping in die Heilige Gees kan onderskei word van wedergeboorte

Hand. 8:12         “Maar toe Filippus die evangelie van die koninkryk van God en die Naam van Jesus Christus aan hulle verkondig het, het hulle gelowig geword, en mans sowel as vrouens is gedoop.”  AFR83

Hand. 8:15-17    “Dié het toe gegaan en vir die mense daar gebid dat hulle die Heilige Gees mag ontvang, want die Gees het nog nie op een van hulle gekom nie; hulle was net in die Naam van die Here Jesus gedoop. Die apostels het hulle die hande opgelê, en hulle het die Heilige Gees ontvang.”  AFR83

 

So dit is duidelik dat die doping in die Heilige Gees iets is wat apart en addisioneel was buiten die wedergeboorte en doop wat hulle ontvang het.

Met Wedergeboorte word die Heilige Gees in ‘n persoon geplaas.  God se Gees doen die wedergeboorte in iemand se lewe wat sy hart en denke na God toe draai.

Maar met die vervulling of doping met die H.G. word daar krag in iemand se lewe geplaas om vir die Here te werk of dien.

Die doping in die H.G. kan gelyktydig met bekering gebeur soos ons in Hand. 10:43 sien met Cornelius en sy huisgesin maar dit kan soos in die meerderheid ander gevalle in Handelinge later gebeur.

Die vervulling met die H.G. is die geboortereg van elkeen wat ‘n ware gelowige geword het, hulle sonde bely het en dat Jesus Christus alleen hulle kan red.

Elke gelowige kan die doping in die H.G. potensieel ontvang.  Ons sien dit in:

1 Kor. 12:13       “Omdat ons almal een liggaam geword het, is ons almal met die een Gees gedoop, of ons nou Jood of Griek is, slaaf of vry. Ons is almal van die een Gees deurdrenk.”  AFR83

 

Maar die feit dat ons wedergeboorte ons die reg gee om die doping in die H.G. te ontvang beteken nie dat ons dit outomaties ontvang as ons dit nie begeer nie.

Elke ware gelowige het die H.G. (Rom. 8:9) maar nie elke gelowige het die doping in die H.G. nie.  Dit is een ding om die H.G. in jou lewe te hê, dit is ‘n heel ander ding om die H.G. totale beheer van elke area van jou lewe te gee.

Daar is in die N.T. verskeie voorbeelde en ook in praktyk vandag baie mense wat getuig van ‘n bekering en soms lank daarna eers van ‘n doping in die H.G. as ‘n ander ervaring.

 

 1. Die doping met die Heilige Gees hou ALTYD verband met getuienis en dienswerk.

Dit is die primêre doel van die Doping in die H.G.  =  Krag om ‘n getuie te wees en dienswerk in Sy koninkryk.

Luk. 24:49 “En Ek sal die gawe wat my Vader beloof het, vir julle stuur. Maar julle moet in die stad bly totdat julle met krag van bo toegerus is.”  AFR83

Hand. 1:8  “Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld.”  AFR83

In Hand. 2 wat ons reeds gelees het sien ons hoe Petrus getransformeer het in 50 dae van iemand wat te skaam was om sy gesig in die openbaar te wys omdat hy Jesus 3 keer verloën het tot waar hy die evangelie met soveel vrymoedigheid verkondig dat 3000 mans daardie dag tot bekering gekom het.

Op ‘n ander geleentheid in Hand. 4 het hulle die woord met soveel vrymoedig gepreek toe hulle die krag van die H.G. ontvang het.

Hand. 4:31         “Nadat hulle gebid het, het die plek waar hulle bymekaar was, geskud. Hulle is almal met die Heilige Gees vervul en het met vrymoedigheid die woord van God verkondig.”  AFR83

Elke keer sien ons ‘n baie herkenbare en direkte gevolg van die doping in die H.G.-˃

Krag om ‘n getuie vir Jesus te wees en beskikbaarheid om in Sy diens te staan waar hulle ook al gekom het.

In 1 Kor. 12 het ons seker die grootste gedeelte oor die gawes van die Gees in die Bybel.  Die ander twee groot gedeeltes is in Rom. 12:6-8 en Efes. 4:7-13.

In elkeen van hierdie gedeeltes is iets baie opmerklik.  Nooit is die gawes van die Gees wat geskenke van God af is gegee vir die genot of ekstase van die persoon wat hulle ontvang nie.  Die gawes wat die H.G. gee word ALTYD gegee om die kerk van Jesus Christus op te bou en te stig.

Natuurlik bring die H.G. ook vreugde en blydskap in ‘n gelowige se lewe in maar dit word ‘n byproduk van Sy teenwoordigheid in ons lewe, dit is nie die blydskap wat ons soek nie.

 

Wat is die resultate van die doping in die Heilige Gees?

 1. Die spesifieke uitkoms van die doping in die Heilige Gees is verskillend in elke gelowige.

1 Kor. 12:4, 7     “Daar is ’n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees wat dit gee; … Aan elkeen afsonderlik word ’n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal.”  AFR83

Daar is een H.G. maar hoe die H.G. gawes vir mense gee is verskillend soos ons duidelik sien in 1 Kor. 12.  Daar is meer as 30 duidelike gawes in die Bybel en die H.G. besluit hoe Hy hierdie gawes vir gelowiges gee en ook wanneer Hy dit vir hulle gee.

Baie keer is die Gawe wat die Here vir iemand gee baie naby aan die natuurlike talent wat iemand miskien vir iets gekry het maar die twee moet ook van mekaar onderskei word.  Natuurlike talent:  ingebore talent of vermoë wat God vir my gee.  Bv. syfers of sport.

Geestelike Gawe:  Dit is ‘n bonatuurlike vermoë wat God my gee.  Bv. insig in Sy woord of gawe om vir mense te bid vir genesing.

 

Wat is mens opval wanneer jy die gawes bestudeer is dat daar gevalle is waar die doping in die H.G. plaasgevind het waar daar dan ook melding gemaak word van spreke in vreemde tale.  (Hand. 2:4; 10:46; 19:6).

Beteken dit dan dat elke persoon wat gedoop word in die H.G. in vreemde tale kan praat?  Daar is baie wat wel dit glo maar kom ons kyk wat sê die Bybel self:

1 Kor. 12:29-31 “Is almal miskien apostels? Is almal profete? Is almal leraars? Kan almal miskien wonders doen? Het almal die genadegawes om mense gesond te maak? Of gebruik almal miskien ongewone tale of klanke en kan almal dit uitlê?  Lê julle toe op die beste genadegawes.”  AFR83

Die antwoord is duidelik?  NEE, nie almal is apostels nie en nie almal kan in vreemde tale praat nie.

 

Nou weet ek dat enige goeie pinkster teoloog sal vir my sê dat daar is twee tipes tale is.

Die Hand. 2 tale en die 1 Kor. 12,13,14 tale.

Die Handelinge 2 tale was ‘n vreemde taal vir die mense wat dit gepraat het maar dit was wel ‘n verstaanbare taal vir mense wat van ander dele van die wêreld daar was.

So het ek al verskeie getuienisse gehoor van mense wat in die sendingveld werk wat nie ‘n spesifieke taal kan praat nie en dat die Here dat vir daardie persoon soms net vir een gesprek ‘n taal gee wat hy nie ken nie maar die persoon wat luister wel kan verstaan.

 

Dan is daar die persoonlike taal of die engele taal waarvan 1 Kor. 12,13,14 van praat.

Hierdie is ‘n taal wat vir niemand verstaanbaar is nie.  Nie vir die persoon wat dit praat nie en ook is dit nie ‘n taal wat iemand op aarde sou verstaan nie.  Daarom engele tale.

1 Kor. 14:14       “…want as ek ongewone tale of klanke gebruik wanneer ek bid, dan bid my gees, maar my verstand is nie daarby betrokke nie.”  AFR53

Maar dit is juis 1 Kor. 12 wat eintlik saam met 1 Kor. 13 en 14 gelees moet word wat dan se dat nie almal die gawe ontvang om in vreemde tale te praat nie.

En wanneer mens na die prominensie kyk wat Paulus aan hierdie persoonlike taal of engele taal gee dan sien mens duidelik dat dit van die MINDER belangrike gawes is en nie een is wat veral in die samekoms van ‘n gemeente moet funksioneer nie tensy daar ook ‘n uitleg of verstaanbare interpretasie daarvoor is.

 

1 Kor. 14:18-19 “Ek dank God dat ek meer ongewone tale of klanke gebruik as julle almal. Maar in die byeenkoms van die gemeente wil ek liewer vyf woorde met my verstand praat om ook ander te onderrig, as duisend woorde in ongewone tale of klanke.”  AFR83

So duidelik sê Paulus dat hy hierdie persoonlike of engele taal het maar dat hy dit nie gebruik wanneer hy in die kerk is nie.  Hoekom nie?  Want dit is nie tot stigting en opbouing van almal nie.  Net die persoon wat dit praat.  TENSY dit uitgelê word.

1 Kor. 14:12  “As julle julle toelê op die gawes van die Gees, streef dan na dié wat tot opbou van die gemeente dien, sodat julle daarin kan uitmunt.”  AFR83

Dan sien ek ook ‘n Handelinge sommige gevalle waar daar mense (soms lyk dit soos almal) was wat in vreemde tale gepraat het soos in Hand. 2 en 4 maar daar is ook gevalle soos Hand. 8 waar dit nie spesifiek genoem word nie.

Hand. 8:15-17    “Dié het toe gegaan en vir die mense daar gebid dat hulle die Heilige Gees mag ontvang, want die Gees het nog nie op een van hulle gekom nie; hulle was net in die Naam van die Here Jesus gedoop. Die apostels het hulle die hande opgelê, en hulle het die Heilige Gees ontvang.”  AFR83

 

In my eie ervaring van 20 jaar bediening het ek verskeie mense teengekom wat hierdie engele taal ontvang het MAAR dit is bedoel vir hulle binnekamer tensy hulle voel dat dit ‘n spesifieke boodskap vir die gemeente is wat dan uitgelê moet word.

Ek het ook al baie mense gesien wat dit begeer het maar wat vir ‘n rede wat net die Here self weet, dit nooit ontvang het nie.  Maar dit behoort ‘n mens nie te pla nie.

Want Paulus beskryf dit as een van die minder belangrike gawes wanneer dit by die samekoms van gelowiges kom. Vir ‘n persoon in sy eie gebed en binnekamer kan dit wel tot waarde wees.

 

Die doping in die H.G. gaan hoofsaaklik oor ‘n ervaring na wedergeboorte en doop waar iemand krag ontvang om ‘n getuie te wees vir Jesus Christus en een of ander vorm van dienswerk doen in die koninkryk van die Here.

Daar is ‘n vrymoedigheid (boldness) wat kom saam met hierdie krag wat vir die persoon self en ook vir die mense met wie hy/sy te doen het duidelik sigbaar is.

So sien ons die apostels, dink net weer aan Petrus wat Jesus so 7 weke gelede verraai het en nou praat hy met soveel vrymoedigheid dat die H.G. hom kragdadig gebruik.

 

Is die doping in die Heilige Gees vir almal bedoel, selfs vir ons vandag nog?

Hand. 2:39         “Wat God belowe het, is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons God na Hom toe sal roep.”  Dit sluit ons ook in.

Die vervulling in die H.G. dink ek ook is nie iets wat net eenmalig met jou gebeur nie maar indien jy dors daarna, weer en weer met jou kan gebeur soos jy meer van Hom soek.

Hoe ontvang ‘n mens die doping in die Heilige Gees?

 1. Ons moet eers Jesus Christus aanvaar as ons Verlosser en Redder.

Hand. 2:38 “Toe antwoord Petrus hulle: “Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus, en God sal julle sondes vergewe, en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang.”  AFR83

Met wedergeboorte nooi ons die Heilige Gees ons lewe in en kom weerderbaar Hy ons gees en gee vir ons ‘n nuwe natuur.

 

 1. Ek moet enige vorm van sonde wat in my lewe is na die Here toe neem en vra dat Hy my sal skoon was met sy bloed.

Dit is enigiets wat die volheid van God se Gees in jou lewe sal keer.

Dit kan moontlik die kleinste dingetjie wees maar dit is ‘n vorm van rebellie teen God dat jy Sy stem en Gees in jou ignoreer.

 

 1. Ek moet my belydenis van sonde openbaar maak.

Hand. 2:38 “Toe antwoord Petrus hulle: “Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus, en God sal julle sondes vergewe, en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang.”  AFR83

Die doop is die manier waarop ek my ou sondige lewe aflê en afwassing van my sondes ontvang en ek opstaan in ‘n nuwe lewe.  Daar is voorbeelde in die Bybel waar mense die Heilige Gees ontvang het voordat hulle gedoop is (Hand. 10:1-31) maar in meeste gevalle was dit andersom.

 

 1. Ek gee myself volkome aan God oor.

Hand. 5:32 “En ons is getuies hiervan, ons en die Heilige Gees wat deur God gegee is aan dié wat aan Hom gehoorsaam is.”

Sonder absolute oorgawe, sonder terughou, kan ek nie die volheid van God se Gees ervaar in my lewe nie.

 

 1. ‘n Diep begeerte na die doping in die Heilige Gees.

Joh. 7:37-39       “As iemand dors het, laat hy na My toe kom en drink! Met die een wat in My glo, is dit soos die Skrif sê: Strome lewende water sal uit sy binneste vloei.”  Hiermee het Hy na die Gees verwys, want die mense wat tot geloof in Hom kom, sou die Gees ontvang.

 

 1. Ek moet spesifiek in gebed vra vir volheid van die Heilige Gees in my lewe.

Ek hoef ook nie bang te wees wanneer ek myself oorgee nie.  God sal niks anders as sy Heilige Gees vir my gee as ek dit van Hom vra nie.

Luk. 11:11-13     “Is daar ’n pa onder julle wat as sy seun vir hom ’n vis vra, vir hom ’n slang sal gee in plaas van die vis?  Of as hy ’n eier vra, vir hom ’n skerpioen sal gee? As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee—die Vader in die hemel nog baie meer! Hy sal die Heilige Gees gee vir dié wat vra.”

 

 1. Laastens het geloof nodig.

Mark 11:24          “Daarom sê Ek vir julle: Alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit al ontvang het, en dit sal vir julle so wees.”  AFR83

 

Moenie enige spesifieke verwagting hê hoe en wanneer die Here jou moet doop of vul met die Heilige Gees nie.  Hy sal besluit hoe en wanneer Hy dit vir jou sal gee.

 • Sommige mense praat in vreemde tale wanneer die Heilige Gees oor hulle kom, sommige ontvang nooit vreemde tale nie. (1 Kor. 12:29-31).  Moenie ‘n verwagting hê dat jy dit SAL ontvang nie, dit Here sal dit vir jou gee as Hy wil, maar daar is verskeie ander gawes wat Hy vir jou kan gee.  Sommige sal nie onmiddellik sigbaar vir jou wees nie.
 • Sommige mense ervaar iets soos elektrisiteit wat deur hulle gaan wanneer hulle met die Heilige Gees gedoop word. Weereens is dit nie almal se ervaring nie en sien ons ook nie dat dit in die Bybel spesifiek genoem word nie.
 • Wat jy wel kan verwag is dat die Here jou gaan gebruik in Sy koninkryk; dat jy ‘n nuwe vrymoedigheid sal ontvang om ‘n getuie vir Jesus te wees, sonder enige vrees of skaamte.
 • Indien jy nie vandag voel dat jy dit ontvang nie, moenie dit ‘n bekommernis (issue) vir jou maak nie. Onthou, Hy sal die Heilige Gees vir jou gee, dit belowe die Bybel maar Hy sal dit gee op Sy tyd en op Sy manier.